Bijzonder lectoraat – vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen

De doelgroep mensen gediagnosticeerd met een persoonlijkheidsstoornis komt in ruime mate voor binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Vanuit dit lectoraat wordt gewerkt aan de versteviging van een onderzoekscultuur op het kennisdomein vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar vaktherapeutische interventies bij deze doelgroep, het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, de verbetering van de algehele behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en de positionering en verdere professionalisering van vaktherapie als geheel. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben veelal problemen op het gebied van identiteit (zelfbeeld), zelfsturing (impulsiviteit, adequate hantering van afstand en nabijheid, het behalen van persoonlijke doelen) en/of verbondenheid en intimiteit (intermenselijke relaties). Zo is er vaak sprake van (zelf-)destructief gedrag, negatieve of vervormde cognities, affectieve ontregeling, waarbij de spanning vaak, snel en sterk stijgt, langzaam daalt en/of continu hoog is. Deze problematiek is diepgeworteld en speelt zich af op meerdere levensgebieden. Dit leidt tot ernstig persoonlijk lijden en heeft negatieve gevolgen voor werk, intieme relaties en andere sociale contacten. De prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen in Nederland wordt geschat in de range van 5 tot 10 procent (Akwa, 2017). Patiënten, die in de ggz behandeld worden, blijken in 30 tot 50 procent van de gevallen te voldoen aan de algemene criteria van een persoonlijkheidsstoornis.

In de vaak jarenlang durende behandeling is vaktherapie één van de onderdelen. De complexe problematiek vraagt om gespecialiseerde behandeling, soms binnen een forensisch kader, en specifieke expertise van professionals.

Het Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen is opgericht in september 2019 met als lector dr. Suzanne Haeyen. Dit lectoraat valt organisatorisch onder de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en betreft een samenwerking met GGNet, centrum voor geestelijke gezondheid/Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen, en Zuyd Hogeschool/KenVaK.

Meer informatie is te vinden op de website van het bijzonder lectoraat.

Lees hier het interview met Suzanne Haeyen door Akwa GGZ (dec. 2019).

Contact? lectoraat.vtps@han.nl