Safe & Sound

Een onderzoek van:

Drs. Manon Verdonschot, Sander van Goor, Dr. Evelyn Heynen, Prof. dr. Susan van Hooren

Scholen en zorgverlenende instanties krijgen steeds meer te maken met vluchtelingenkinderen en jongeren, ofwel jonge statushouders, en diens verleden. Statushouders hebben in hun land van herkomst, tijdens de vlucht en in de periode van asielaanvraag veel meegemaakt. Daardoor ervaren zij vaak stress en onzekerheid. Leerkrachten op scholen geven aan dat de ervaren stress en onzekerheid bij deze kinderen merkbaar is in het gedrag op school en in de klas, waardoor onder andere sociale contacten, een positieve integratie in de klas en het goed kunnen participeren in het onderwijs moeizaam verlopen. Hierdoor ontstaat vaak meer uitval bij deze kinderen. Ook zien leerkrachten bij vluchtelingenkinderen vaak concentratieproblemen, agressieve of angstige fantasieën, of een overdreven bezorgdheid over de eigen veiligheid of die van anderen. Dit gedrag heeft invloed op het klimaat in de klas, de leerkrachten en op de andere kinderen.
Een goede aanpak bij deze kinderen vraagt om cultuursensitief handelen alsook het overbruggen van een taalbarrière. Interventies met non-verbale aspecten en speelsere werkvormen, zoals muziek, bieden de mogelijkheid om zonder taal te interveniëren en op een laagdrempelige manier een ontwikkeling bij het kind te realiseren en psychosociale klachten te reduceren. Van de ontwikkelde preventieve interventies, die ingezet worden na het meemaken van schokkende gebeurtenissen zoals het beleven van geweld tijdens oorlog en vlucht, voldoet de interventie ‘Safe & Sound’ aan deze kenmerken. Dit is een oplossingsgerichte interventie waarbij principes vanuit muziektherapie worden toegepast binnen het basis- en middelbaar onderwijs. Deze interventie werkt stapsgewijs vanuit de mogelijkheden en sterke kanten van jonge statushouders om daarmee de veerkracht te versterken en mogelijk aanwezige psychosociale klachten te verminderen. Veerkracht versterken gebeurt binnen deze interventie ook door het systeem te betrekken, zoals andere kinderen, leerkrachten en ouders, om zodoende de beschermende factoren vanuit de omgeving te intensiveren.
Binnen dit project werd deze interventie verder geïmplementeerd, werd het proces geëvalueerd en eerste stappen werden gezet om effecten te gaan meten. Dit leidden tot meer zicht op succes- en faalfactoren van de implementatie, een beeld van de behandelintegriteit en een eerste indruk op de resultaten die met deze methodiek volgens muziektherapeuten en leerkrachten kunnen worden bereikt. Tevens werd nagegaan hoe het proces en de uitgangspunten bruikbaar kunnen zijn voor andere vaktherapeutische interventies voor deze doelgroep. De resultaten worden momenteel beschreven ten behoeve van een internationale wetenschappelijke publicatie.

“De interventie is in november 2021 opgenomen in een gids van Pharos waarin preventieve interventies voor vluchtelingen zijn gebundeld”.

Voor meer informatie zie ZonMw.

 
 
© 2015 KenVaK