Muziektherapie bij dementie thuis – Alzheimer Nederland

Een onderzoek van:

Dr. Anna-Eva Prick, dr. Yolande Pijnenburg, dr. Betty Tijms, dr. Sietske Sikkes, dr. Artur Jaschke, dr. Annemieke Vink en Pieter Hasenaar

In 2019 is gestart met de implementatie van een blended muziektherapeutische interventie in de thuissituatie van mensen met frontotemporale dementie. De blended interventie is samengesteld op basis van samenwerking met eerstelijns muziektherapeuten werkzaam in de dementiezorg (Focusgroep gehouden op 11 november 2019 & twee schriftelijke feedbackrondes), wetenschappelijke literatuur en eerdere ervaringen van het wetenschappelijk onderzoek De Juiste Snaar met Muziek. De interventie bestaat uit individuele muziektherapie gecombineerd met een op maat digitaal ondersteuningsprogramma dat via een tablet wordt aangeboden en op elk moment gebruikt kan worden door de betrokkene zelf en/of mantelzorger(s). Met kwalitatief onderzoek wordt het implementatieproces ondersteund en geëvalueerd. Vanaf tweede helft 2020 krijgen 10 thuiswonende mensen met FTD gedurende 3 maanden de MTI aangeboden en worden zij na afloop van deze interventieperiode geïnterviewd om de  behoeften aan en ervaringen met de MTI te evalueren bij zowel de persoon met FTD als de mantelzorger. Tevens zal er eind 2020 een focusgroep worden gepland met de betrokken muziektherapeuten. In deze focusgroep zal worden ingegaan op tevredenheid met de MTI, ervaringen met de MTI, succes- en faalfactoren en werkingsmechanismen ten aanzien van de interventie, samenwerking tussen professionals en ervaren resultaten. Tevens zullen via een researchtool effecten op gedragsproblemen en welbevinden worden gemonitord. Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door Alzheimer Nederland en zal worden uitgevoerd door Roxelane Care, UMC Amsterdam, ArtEZ, Zuyd Hogeschool en Coöperatie KenVaK. Looptijd juli 2019 – juli 2021.

Neem voor meer informatie contact op met onderzoekscoördinator dr. Anna-Eva Prick: anna-eva.prick@zuyd.nl

 
 
© 2015 KenVaK