Extra info
Rode balk op website met logo

Nieuwsbrief juli 2017

NIEUWS
Suzanne Blanchard
Foto: Suzanne Blanchard

10 juni 2017 KenVaK Conferentie
Op 10 juni jl. hebben we tijdens een conferentie met de titel ‘Krachten gebundeld!’ de Coöperatie Kennisontwikkeling Vaktherapieën met veel enthousiasme ingeluid. Deze dag was een stevig startpunt om de kennisontwikkeling op het gebied van de vaktherapeutische disciplines verder te versterken. We kijken terug op een zeer geslaagde dag, waarop vele onderzoekers, docenten en studenten een bijdrage hebben geleverd in de vorm van een presentatie, workshop of poster. Een syllabus met samenvattingen van deze bijdragen is te vinden via http://kenvak.nl/symposia/krachten-gebundeld/. Tevens zijn hier van enkele presentaties de powerpoints te bekijken.
VOBC
Foto: VOBC

Oratie Xavier Moonen

Bijzonder lector prof. dr. Xavier Moonen sprak onlangs zijn oratie uit in verband met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar ‘Kennisontwikkeling over jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen’. Hij benadrukte in zijn oratie de diversiteit van deze groep door verschillen in de ontstaansgeschiedenis en de aard en ernst van de bijkomende problematiek en hun ondersteuningsbehoefte. Ook ging hij in op het waarderen van het effectief behandelen van deze jeugdigen en jongvolwassenen. De mogelijkheden die muziektherapie bieden en de samenwerking met KenVaK maakte hij ook expliciet. De volledige tekst van de oratie is te lezen via http://www.vobc.nu/component/k2/item/82-oratie-xavier-moonen.
PROJECT: de juiste snaar met muziek
‘Binnen het project 'De juiste snaar met muziek’ is onlangs de dataverzameling gestart van het onderzoek naar de effecten van de inzet van muziektherapie ter reductie van gedragsproblemen bij mensen met dementie. Om geïnteresseerden te informeren over de activiteiten in het kader van dit project wordt een aparte nieuwsbrief uitgebracht. Wilt u graag deze nieuwsbrief ontvangen? Mail dat aan anna-eva.prick@zuyd.nl.
RAAK-project (Be)Leef in de wijk afgerond
Het RAAK-project (Be)Leef in de wijk is officieel afgerond. Tijdens dit project is een indicatiemodel voor vaktherapie en een verwijs- en behandelroute ontwikkeld en getest voor samenwerking van vaktherapeuten met teams die wijkgericht werken bij de behandeling van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

In de laatste fase van het project is op twee derdelijns behandelcentra voor cliënten met LVB een pilot uitgevoerd om de route te evalueren. Gedurende 15 weken heeft een vaktherapeut als vertegenwoordiger van alle vaktherapeuten aan cliëntbesprekingen van het ambulante team deelgenomen en werden logboeken bijgehouden en interviews en observaties verricht.

Meerwaarde door samenwerking
Uit de resultaten blijkt dat zowel de ambulante medewerkers als ook de vaktherapeuten de meerwaarde ervaren van deze vorm van samenwerking. De vaktherapeut brengt een andere zienswijze in die gedetailleerder is en meer gericht op behandelinhoud en procesdiagnostiek. Er wordt door de samenwerking genuanceerder nagedacht over indicaties voor de verschillende vormen van vaktherapie en over de locatie waar de behandeling plaats vindt. De samenwerking tussen vaktherapeuten en ambulant team wordt vanzelfsprekender en men leert elkaar beter te begrijpen. Daarbij verdient ieders rol in het overleg nog verdere explicitering.

Vanuit deze pilot is bereikt dat op één locatie de vertegenwoordigend vaktherapeut deel blijft nemen aan het ambulante overleg. Op de andere locatie zijn twee vaktherapeuten aangesloten bij het intaketeam.

Meer informatie
De resultaten vanuit dit project zullen nu worden gepubliceerd via (inter)nationale artikelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met manon.verdonschot@zuyd.nl of http//:kenvak.nl/onderzoek/beleef-in-de-wijk/
SYMPOSIA
ECArtE
Voorafgaand aan de conferentie van Ecarte te Krakow zal er een meeting plaatsvinden tussen KenVaK-leden en de leden van de internationale adviesraad van KenVaK. Tijdens deze meeting zal worden gesproken over de richting van het onderzoek binnen KenVaK, de opdracht vanuit het rapport van het Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS en de gestelde doelen tot 2020. Interesse in de vorige meeting met deze adviesraad? Zie onderaan op http://kenvak.nl/over-kenvak/.
PUBLICATIES
Fikke, D., Pénzes, I., & Van Hooren, S. (2017). The expressive therapies continuum: een theoretisch raamwerk voor beeldende therapie. Tijdschrift voor vaktherapie, 2.

Heynen, E., Roest, J., Willemars, G., & Van Hooren, S. (2017). The therapeutic alliance as a factor of change in arts therapies and psychomotor therapy among adults with mental health problems. The Arts in Psychotherapy, 55, 111-115.

Luyten, T., Braun, S., Jamin, G., Van Hooren, S., & de Witte, L. (2017). How nursing home residents with dementia respond to the interactive art installation ‘VENSTER’: a pilot study. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1-8.

Samaritter, R., & Payne, H. (2017). Through the Kinesthetic Lens: Observation of Social Attunement in Autism Spectrum Disorders. Behavioral Sciences, 7(1), 14.

Schweizer, C. (2016). Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Een inventarisatie naar resultaten van beeldende therapie bij autisme, Tijdschrift Vaktherapie (12), 2.
Fijne vakantie
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie.
facebook linkedin