(Be)Leef in de wijk – RAAK Publiek

Een onderzoek van:

Drs. Manon Verdonschot, Prof. dr. Susan van Hooren, Martina de Witte, MMTh, Prof. dr. Xavier Moonen, Marij Berghs, MDTh, Drs. Martine Bootsma, Drs. Laura Neijmeijer

Sinds kort worden in Nederland door zorgprofessionals en onderzoekers initiatieven genomen om een zorg- en ondersteuningsaanbod in de wijk te ontwikkelen, speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende problematiek. Hierbij is het doel om het aantal klinische (her)opnamen van mensen met een LVB zo veel mogelijk te voorkomen of terug te dringen en deze mensen dus zo lang mogelijk te laten functioneren in de eigen thuissituatie.

Opvallend is dat binnen de ontwikkeling zijnde behandelteams voornamelijk verbale interventies worden ingezet, terwijl mensen met een LVB moeite hebben met het verwerken van verbale informatie. Inzet van non-verbale, meer ervaringsgerichte methodieken zou de aanpak binnen deze teams kunnen versterken. Vaktherapie kan door non-verbale en ervaringsgerichte methodieken goed aansluiten bij de problematiek van mensen met een LVB. Een groeiend aantal studies laten zien dat vaktherapie een veelbelovende behandeling is voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Hoe deze bijdrage te leveren is echter voor vaktherapeuten niet duidelijk.

Het voorliggende innovatieprogramma richt zich op de vraag van vaktherapeuten hoe en in welke vorm zij in of rondom extramurele behandelteams (zoals FACT-teams) een bijdrage kunnen leveren aan het zo lang mogelijk (zelfstandig) functioneren van mensen met een LVB in hun eigen thuissituatie.

Vaktherapeuten/zorgprofessionals en (docent)onderzoekers van een consortium, bestaande uit Idris, STEVIG, Koraal Groep, Trimbos Instituut, Zuyd Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Stenden Hogeschool, zullen deze vraag beantwoorden. Dit doen zij door de werking van vaktherapie voor mensen met een LVB te onderzoeken in of rondom de behandelteams in de wijk. Middels kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt deze vraag in co-creatie met hulpverleners, studenten en docent-onderzoekers onderzocht. Het consortium beoorgt een vaktherapeutische behandelroute te ontwikkelen die effectief en op maat kan worden ingezet in de leefomgeving van met LVB om zodoende de klinische (her)opnames van mensen met een LVB te verminderen.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een RAAK-Publiek subsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

De contactpersoon voor dit project is Manon Verdonschot.

Flyer project.

PUBLICATIES

  • Schiffers, V. (2015). Met verf in de wijk. Bachelor thesis.
  • Kleij, R. ten (2016). Psychomotorische therapie outreachend naar de cliënt. Bachelor thesis.
  • Vorstenbosch, M. (2016). Psychomotorische therapie, beweging in de wijk. Bachelor thesis.
  • Mol, I. (2016). Dramatherapie in de keuken. Bachelor thesis.
  • Schijndel, I. van (2016). Ik Ben! Bachelor thesis.
  • Janssen, I. (2016). Met je gitaar de wijk in. Bachelor thesis.
  • Bootsma, M., Verdonschot, M., Berghs, M., Witte, M. de, Hooren, S. van. (2017). Een overzicht van indicatiegebieden voor vaktherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking – Resultaten uit Fase 1 van het onderzoeksproject ‘(Be)Leef in de wijk’. Heerlen: Zuyd Hogeschool, Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK).
  • Witte, M.J. de., Bellemans, T., Tukker, K., Hooren, S. van. (2017). Vaktherapie. In: Bruijn, J. de, Vonk, J., Broek, A. van den & Twint, B. (2017). Handboek Emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom.
  • Verdonschot, Witte, M. de, Berghs, M., Bootsma M., Moonen, X. & Hooren, S. van (2016). (Be)Leef in de wijk – Ontwikkeling van een vaktherapeutische wijkgerichte verwijs- en behandelroute voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor vaktherapie, 4 (12), 15-19.
  • Van Hooren, S., De Witte, M, Didden, R., & Moonen, X. (2016). Vaktherapieën. In R. Didden, W. Groen, X. Moonen, & P. Troost. Psychische problemen van kinderen en jongvolwassenen met een LVB. Utrecht: de Tijdstroom.

 
 
© 2015 KenVaK